21. 04. 2017 r

Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. "Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, firma Salumanus Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie dostaw urządzeń, aparatury badawczej i komponentów na potrzeby stworzenia laboratorium sieci optycznych.Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego, dołączonym do niniejszego komunikatu.


Załączcznik_1_Formularz_oferty_21.04.2017.docx
Zapytanie_ofertowe_Salumanus_21.04.2017.pdf
Wybór najkorzystniejszej ofery

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Salumanus Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest stworzenie w strukturach Firmy Salumanus odpowiednich warunków technicznych, niezbędnych do realizacji prac B+R, prowadzących do zaprojektowania oraz wdrożenia szeregu innowacyjnych produktów (rozwiązań architektonicznych sieci optycznych w technologii xWDM, umożliwiających efektywne wykorzystanie pasma oraz redukcję konsumpcji energii).

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie korzyści dla Firmy Salumanus takich jak dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu, zwiększenie potencjału sprzedaży i wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów, wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz MŚP oraz stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku.


Okres realizacji projektu: 03.04.2017 - 31.08.2017
Całkowita wartość projektu: 768 544,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 343 658,15 zł
UE